Emnevisning

 • Generelt

 • Hva er DVM-U?

  DVM-U er et pilotprosjekt på en nettbasert skole for ungdomsskoleelever som sliter med motivasjon og mestringsfølelse i matematikkfaget. Dette er elever som står i fare for å få karakter dårligere enn 3, men som har et potensial dersom deres motivasjon og følelse av mestring får litt ekstra støtte.

  DVM-U benytter  elementer fra spillverden, utmerkelser/"badges" for å øke motivasjonen hos enkelte elever. 

   DVM-U tar i bruk visuelle hjelpemidler som filmer, animasjoner og simulering for å vise matematiske prinsipper på en enkel måte.

  • Innhold i DVM-U

   DVM-U er delt inn i syv temaer. Disse er valgt ut i samråd med Matematikksenteret. Hvert av disse temaene består av læringspakker og sanntidsøkter. I tillegg kommer oppdrag som har spesielt fokus på yrkes- og dagligliv.

   Læringspakker

   DVM-U benytter seg av læringsressurser fra flere forlag og innholdsleverandører, og disse er satt sammen til læringspakker. Læringspakkene er statiske, digitale læringsressurser som elevene kan arbeide med på skolen eller hjemme. Arbeidsmengden i en læringspakke er beregnet til ca. 25 minutter.
 Hver læringspakke består av seks deler:

   1. Motiverende video
   2. Oppgaver for å aktivere eksisterende kunnskap
   3. Utforskende oppgaver gjerne med simulering
   4. Video for gjennomgang og forklaring
   5. Øvingsoppgaver som kontrolleres mot fasit
   6. Eksterne lenker for videre øving

   Sanntidsøkter

   Til hvert av temaene er det mulig for elevene å delta på sanntidsøkter med nettlærer og elever fra andre skoler i et virtuelt klasserom. Elevene trenger webkamera og USB-hodesett med mikrofon for å delta. I sanntidsøktene er det gjennomgang og oppgaveløsing. Sanntidsøkter blir tilbudt til ulike tider i løpet av uken.

   Oppdrag

   I oppdragene skal eleven innhente opplysninger, gjøre beregninger, sammenlikne resultater i situasjoner fra dagligliv eller yrkesliv, og sende dette til en nettlærer som gir tilbakemelding. Oppdragene er ikke direkte knyttet til temaene, men har heller fokus på å være knyttet til realistiske situasjoner.

   De fleste oppdragene består av tre deloppdrag. Elevene får veiledning etter hvert deloppdrag.

  • Hvordan bruke DVM-U?

   DVM-U kan brukes til tilpasset undervisning på skolen, elevene kan bruke det som alternativ oppgavebok, eller jobbe med faget i virtuelle klasserom sammen med nettlærere.

   DVM-U kan også brukes til omvendt undervisning –elevene forbereder seg til neste matematikktime ved å gå gjennom læringspakker hjemme.


   Tanken bak DVM-U-tilbudet har vært å tilby elevene i målgruppen tilpasset undervisning. I piloten har vi etterstrebet å tilby elevene et helhetlig perspektiv på matematikk, hvor undervisningen dekker forståelse, anvendelse, regning, resonnement og engasjement. I denne sammenheng er det lagt særlig vekt på forståelse og anvendelse, og mindre vekt på regning. Bakgrunnen for denne vektleggingen har vært en hypotese om at elevene allerede er «utsatt for» mye regning som de ikke oppfatter som særlig motiverende. På denne bakgrunnen har vi utviklet et rammeverk for å tilby målgruppen variert og nivåtilpassede tilnærminger til fagstoffet.   Med DVM-U lærer elevene i sitt eget tempo, og kan når som helst stoppe opp eller gå tilbake om det er noe de lurer på.
 Lærerne kan hente rapporter fra systemet, og kan danne seg et bilde av elevenes aktivitet.

   • Hva må til for å kunne være med?

    Ungdomsskolen/elevene må være tilknyttet FEIDE og elevene må ha e-postadresse. E-postadressen må ligge i FEIDE-katalogen. 


    I tillegg må nødvendig IKT-infrastruktur være på plass, dette innebærer datamaskin med oppdatert nettleser, usb-hodesett med mikrofon, webkamera og god internettforbindelse.

    Klikk her for å teste infrastruktur

    Skoler og elever som deltar forplikter seg til å:

    • godkjenne samtykkeerklæringen ved første innlogging
    • prøve ut de ulike elementene i DVM-U over noe tid, og gi tilbakemelding om sine erfaringer 
    • besvare henvendelser fra prosjekt
    • gi beskjed dersom de velger å trekke seg fra piloten

    Alle skoler får tilbud om å delta på dagssamling om DVM-U i Auditoriet til Senter for IKT i utdanningen, Fridtjof Nansens Plass 7, 0160 Oslo torsdag 31/8 2017.

    DVM betaler reise for 1. person pr skole.

    • Påmelding

     Påmeldingen skjer ved at ungdomsskolen søker om å få delta i prosjektet, eller ved at enkeltelever melder seg på. Deltakelsen er gratis. Det kan bli begrenset med plasser, og ungdomsskoler som forankrer DVM-U i en større sammenheng og som ønsker å ta i bruk alle elementer i DVM-U vil bli prioritert.

     Omlag 700 elever tilbys plass dette skoleåret.

     I august er det kun åpent for egenpåmeldinger.

     Nedenfor finner du lenke til påmeldingsskjemaet som lærer/kontaktperson for ungdomsskolen skal fylle ut:

     Påmeldingsskjema DVM-U skoleåret 2017/2018

     Om du vil melde deg på som enkeltelev, klikk her:

     Påmeldingsskjema ELEV DVM-U skoleåret 2017/18

     • Ønsker du kontakt med oss?

      Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller synspunkter.

      dvmsupport@iktsenteret.no