Emnevisning

 • Generelt

 • Hva er DVM-U?

  DVM-U er et pilotprosjekt på en nettbasert skole for ungdomsskoleelever som sliter med motivasjon og mestringsfølelse i matematikkfaget. Dette er elever som står i fare for å få karakter dårligere enn 3, men som har et potensial dersom deres motivasjon og følelse av mestring får litt ekstra støtte.

  DVM-U benytter også elementer fra spillverden, utmerkelser/"badges", for å øke motivasjonen hos enkelte elever.

  • Innhold i DVM-U

   DVM-U er delt inn i syv temaer. Hvert tema har i tillegg innhold med spesielt fokus på yrkesliv eller dagligliv.

   Hvert av disse temaene består av tre hovedelementer: læringspakker, sanntidsøkter og oppdrag.

   Læringspakker

   DVM-U benytter seg av læringsressurser fra flere forlag og innholdsleverandører, og disse er satt sammen til såkalte læringspakker. Læringspakkene er statiske, digitale læringsressurser som elevene kan arbeide med på skolen eller hjemme. Arbeidsmengden i en læringspakke er beregnet til ca. 25 minutter.

   Hver læringspakke består av seks deler:

    1. Motiverende video
    2. Oppgaver for å aktivere eksisterende kunnskap
    3. Utforskende oppgaver gjerne med simulering
    4. "Flipped classroom”-videoer for gjennomgang og forklaring
    5. Øvingsoppgaver som kontrolleres mot fasit
    6. Eksterne lenker for videre øving

   Sanntidsøkter

   Til hvert av temaene er det mulig for elevene å delta på sanntidsøkter med nettlærer og elever fra andre skoler i et virtuelt klasserom. Elevene trenger headset med mikrofon og webkamera for å delta. I sanntidsøktene er det gjennomgang og oppgaveløsing både i grupper og i full klasse. Sanntidsøkter blir tilbudt til ulike tider i løpet av uken, og flere ganger i løpet av skoleåret. Plan for dette vil foreligge ved skolestart, slik at det er mulig for skolene å integrere dette i sine planer.

   Oppdrag

   Med utgangspunkt i situasjoner fra dagligliv eller yrkesliv får elevene et oppdrag til hvert emne. Oppdraget er ikke direkte knyttet til emnet, men har heller fokus på å være realistiske. I oppdragene skal eleven innhente opplysninger, gjøre beregninger, sammenlikne resultater i situasjoner fra dagligliv eller yrkesliv, og sende dette til en nettlærer som gir tilbakemelding. Oppdragene vil ofte ende opp i et produkt f.eks. en tegneserie, lyd- eller videoinnspilling, tankekart eller en sammensatt tekst.

   • Hvordan bruke DVM-U?

    DVM-U kan brukes til tilpasset undervisning på skolen, elevene kan bruke det som en alternativ oppgavebok, eller jobbe med faget i virtuelle klasserom sammen med nettlærere. DVM-U tar i bruk visuelle hjelpemidler som filmer, animasjoner og simulering for å vise matematiske prinsipper på en enkel måte. Det kan også brukes til omvendt undervisning – at elevene forbereder seg til neste matematikktime ved å gå gjennom læringspakker hjemme.

    Hovedtanken bak utviklingen av DVM-U-tilbudet har vært å tilby elevene i målgruppen tilpasset undervisning. I piloten har vi etterstrebet å tilby elevene et helhetlig perspektiv på matematikk, hvor undervisningen dekker forståelse, anvendelse, regning, resonnement og engasjement. I denne sammenheng er det lagt særlig vekt på forståelse og anvendelse, og mindre vekt på regning. Bakgrunnen for denne vektleggingen har vært en hypotese om at elevene allerede er «utsatt for» mye regning som de ikke oppfatter som særlig motiverende. På denne bakgrunnen har vi utviklet et rammeverk for å tilby målgruppen variert og nivåtilpassede tilnærminger til fagstoffet.

    Med DVM-U lærer elevene i sitt eget tempo, og kan når som helst stoppe opp eller gå tilbake om det er noe de lurer på.

    Lærerne får rapporter fra systemet, og kan raskt danne seg et bilde av elevenes innsats.

    Det er mulig å bare ta i bruk utvalgte elementer i DVM-U f.eks. at elevene kun deltar på oppdrag, eller bare benytter læringspakkene. Dette er opp til den enkelte lærer, men vi ønsker da at dette kommer frem i påmeldingen.

    • Hva må skolen/kommunen stille med?

     Ungdomsskolen må være tilknyttet FEIDE og elevene må ha e-postadresse.

     I tillegg må nødvendig IKT-infrastruktur være på plass, dette innebærer datamaskin med en nyere nettleser, hodetelefoner og god internettforbindelse. For å delta på sanntidsøkter kreves det også mikrofon og webkamera.

     Klikk her for å teste infrastruktur

     Skoler som deltar forplikter seg til å:

     • godkjenne samtykkeerklæringen ved første innlogging
     • delta på dagssamling på Gardermoen 1. september 2016 (reise og lunsj dekkes)
     • prøve ut DVM-U med elever over noe tid, og gi tilbakemelding om sine erfaringer
     • besvare henvendelser fra prosjekt
     • gi beskjed dersom de velger å trekke seg fra piloten
    • Ønsker du kontakt med oss?

     Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller synspunkter.

     dvmsupport@iktsenteret.no