Emnevisning

 • Informasjon og påmelding til DVM-U skoleåret 2018-2019

  DVM-U skal avsluttes som prosjekt juni 2019. Innholdet vil bli tilgjengeliggjort etter prosjektperioden.

  Vi har fortsatt ledige plasser for elever som vil melde seg på uavhengig av skolen skoleåret 2018/19.

  For skoler er påmeldingen stengt.

  Både skoler og enkeltelever kan søke om å delta i DVM-U.

  På denne siden vil du blant annet få informasjon om:

  • hva DVM-U er
  • hvem som kan bli med i DVM-U
  • faglig innhold
  • hva som kreves for å være med
  • hvordan man melder seg på

  Ikke nøl med å ta kontakt med oss for ytterligere spørsmål på dvmsupport@udir.no.

 • Påmelding

   

  1. Påmelding for enkeltelver - egenpåmelding

  Om du vil melde deg på som enkeltelev, klikk her:

  Påmeldingsskjema ELEV DVM-U skoleret 2018/19

  • Hva er DVM-U?

   elev ved pcDVM-U er et pilotprosjekt på en nettbasert skole for ungdomsskoleelever som sliter med motivasjon og mestringsfølelse i matematikkfaget. Dette er elever som står i fare for å få karakter lavere enn 3.  DVM-U tar i bruk visuelle hjelpemidler som filmer, animasjoner og simulering for å vise matematiske prinsipper på en enkel måte. De ulike delene i DVM-U benytter elementer fra spillverden som gir ulike utmerkelser for å øke motivasjonen hos eleven. På den måten øker elevenes motivasjon og følelse av mestring i matematikkfaget.

   DVM-U er et supplement til ordinær undervisning som legger vekt på forståelse og praktisk bruk av matematikk i hverdagen.

   Å delta i DVM-U er gratis.
   Både skoler og enkeltelever kan søke om å delta.

   Medieoppslag

   Her kan du lese hva andre synes om DVM-U:

   • Hvem kan bli med i DVM-U?

    Enkeltelever

    Skoleåret 2017-2018 åpnet vi opp for at enkeltelever kan melde seg på DVM-U, uavhengig av skolen. Å være elev i DVM-U betyr at du må gjøre en ekstra innsats. Om du er interessert i å bruke ca. 90 minutter hver uke av fritida di (i perioder) for å øke dine ferdigheter og kunnskaper i matematikk, vil DVM-U være noe for deg. Ved å gjøre en ekstra innsats vil du oppleve mestring og større forståelse i faget, og da vil du også kunne forbedre karakteren i faget.

    Som elev i DVM-U får du tilgang til læringspakker, oppdrag og sanntidsøkter. Undervisning i sanntidsøkter foregår på ettermiddagstid, rett etter skoletid. I skoleåret 2017 - 2018 har det vært sanntidsøkter to dager i uka klokka 15:30. Ei sanntidsøkt varer i ca. 45 minutter, og du trenger bare delta en av dagene.

    I det skoleåret starter, legger vi ut en semesterplan som viser hva som skal forberedes til hver sanntidsøkt et halvt år fram i tid. Til hver sanntidsøkt er det vanlig å jobbe seg gjennom ca. to læringspakker. Dette fordi nettlæreren tar utgangspunkt i læringspakkene når de planlegger og forbereder sanntidsøktene.

    Semesterplan for våren 2018 er lastet opp nedenfor.
    For påmelding: se nederst på siden.

    På samme måte som i det vanlige klasserommet er vi (nettlærere og fagansvarlig) med deg hele veien. Vi støtter og styrker, veileder og motiverer.

    Skoler

    Faglærer/kontaktperson kan melde på elever til prosjektet ved å logge inn på portalen, dvm.iktsenteret.no med Feide og registrere lisensnøkkelen. Påmeldingsløsningen er omtalt i siste avsnitt (nederst på siden). Der ligger også lisensnøkkelen.

   • Faglig innhold i DVM-U

    DVM-U er delt inn i åtte temaer. Disse er valgt ut i samråd med Matematikksenteret. Hvert av disse temaene består av læringspakker og sanntidsøkter. I tillegg kommer oppdrag som har spesielt fokus på yrkes- og dagligliv.

    Oppdrag

    Oppdragene er ikke direkte knyttet til temaene som læringspakkene bygger på, men har fokus på å være knyttet til realistiske situasjoner.

    I oppdragene skal elevene innhente opplysninger, gjøre beregninger og sammenlikne resultater i situasjoner fra dagligliv eller yrkesliv. De fleste oppdragene består av tre deloppdrag. Hver del av oppdragene sendes inn til nettlærer som gir individuell tilbakemelding og veiledning i løpet av et par dager. Elevene kan ikke gå videre til neste del av oppdraget før han eller hun har fått veiledning og vurdering av nettlærer. 

    Læringspakker

    Læringspakkene er statiske, digitale læringsressurser som elevene kan arbeide med på skolen eller hjemme. Arbeidsmengden i en læringspakke er beregnet til ca. 25 minutter. Læringspakkene inneholder ressurser fra flere forlag og innholdsleverandører.  Det er utarbeidet læringspakker i åtte ulike temaer (heltall, desimaltall, prosent, brøk, algebra, likninger, funksjoner og geometri).

    Læringspakkene består av seks deler:

    1. Motiverende video.
    2. Oppgaver for å aktivere eksisterende kunnskap.
    3. Utforskende oppgaver. (Her kan elevene møte simuleringer, spill og lignende.)
    4. Video for gjennomgang og forklaring.
    5. Øvingsoppgaver som kontrolleres mot fasit.
    6. Eksterne lenker for videre øving.

    Sanntidsøkter

    En sanntidsøkt er møter på nett mellom elever og en nettlærer. Til hvert av temaene er det mulig å bestille sanntidsøkter. I ei sanntidsøkt deltar elevene i et virtuelt klasserom hvor de møter nettlærer. De kan også møte elever fra andre skoler i det virtuelle klasserommet. Sanntidsøktene avtales/ bestilles hos nettlærerne som jobber i DVM-U. En bør inngå avtale minst en uke i forkant slik at både elevene og nettlærerne kan møte forberedt. Hvert skoleår settes det opp en ukeplan som viser når det tilbys sanntidsøkter i løpet av uken. Det er viktig at skolens lærere kommer med presise ønsker for sanntidsøktene. Dette gir best utbytte for elevene. Det er derfor viktig med god kommunikasjon mellom nettlærer og skolens lærere.

    Om sanntidsøkta

    Undervisninga i sanntidsøkta tar utgangspunkt i at elevene har arbeidet med læringspakker eller oppdrag på forhånd. Elevenes forberedelser til sanntidsøktene kan variere. En del ganger bør elevene ha arbeidet med noen av læringspakkene i det aktuelle temaet, eller gå gjennom noe på egen skole før sanntidsøkta. Andre ganger kan sanntidsøkta være et godt verktøy for å introdusere nye tema for elevene før de skal ha om det i hel klasse. På den måten kan sanntidsøktene være med på å friske opp forkunnskaper og sette eleven inn i temaet som klassen skal i gang med. Etter sanntidsøktene kan eleven arbeide videre med læringspakker eller oppdrag før han eller hun deltar i ny sanntidsøkt.

    Det er den matematiske samtalen som er i fokus i ei sanntidsøkt. Elevene får ei aktiv tilnærming til fagstoff i en læringssituasjon der de får mulighet til å samtale og forklare matematikk for hverandre. Når elevene resonnerer må de forklare hvorfor noe gir mening, og hvordan ulike deler av matematikken henger sammen. Matematiske samtaler er ikke bare et middel for måloppnåelse og læring i faget matematikk. Det er også et læringsmål i seg selv å kunne kommunisere i og med matematikk, slik at elevene utvikler kompetanse i å kunne argumentere og resonnere.

    Eksempler på oppdrag, læringspakker og sanntidsøkter finner du om du logger inn og registrer lisensnøkkel.

    • Hvordan bruke DVM-U?

     DVM-U kan brukes til tilpasset undervisning på skolen, elevene kan bruke det som alternativ oppgavebok, eller jobbe med faget i virtuelle klasserom sammen med nettlærere.

     DVM-U kan også brukes til omvendt undervisning –elevene forbereder seg til neste matematikktime ved å løse oppdrag eller gå gjennom læringspakker hjemme.


     Tanken bak DVM-U-tilbudet har vært å tilby elevene i målgruppen tilpasset undervisning. I piloten har vi etterstrebet å tilby elevene et helhetlig perspektiv på matematikk, hvor undervisningen dekker forståelse, anvendelse, regning, resonnement og engasjement. I denne sammenheng er det lagt særlig vekt på forståelse og anvendelse, og mindre vekt på regning. Bakgrunnen for denne vektleggingen har vært en hypotese om at elevene allerede er «utsatt for» mye regning som de ikke oppfatter som særlig motiverende. På bakgrunn av dette har vi utviklet et rammeverk for å tilby målgruppen variert og nivåtilpassede tilnærminger til fagstoffet.     Med DVM-U lærer elevene i sitt eget tempo, og kan når som helst stoppe opp eller gå tilbake om det er noe de lurer på.
 Lærerne kan hente rapporter fra systemet, og kan danne seg et bilde av elevenes aktivitet og faglige framgang.

     • Hva kreves for å kunne være med?

      FeideUngdomsskolen eller den enkelte elev må:

      • være tilknyttet FEIDE.

      • ha datamaskin med oppdatert nettleser.
      • ha usb-hodetelefoner med mikrofon.
      • ha datamaskin med webkamera.
      • ha god internettforbindelse.

      Nettbrett fungerer til mye i DVM, men noe innhold er dessverre ikke tilpasset nettbrett. Dette er hovedsakelig eksternt innhold som krever flash og/eller ikke er tilstrekkelig tilpasset for nettbrett. Det er derfor mulig å bruke nettbrett til det meste av innholdet i portalen, men DVM-organisasjonen vil ikke gi support på problemstillinger relatert til nettbrett. For deltakelse i undervisningen i det virtuelle klasserommet er pc/mac/chromebook et krav, da nettbrett-appen har begrenset funksjonalitet. Det er viktig at dere tester at infrastrukturen er på plass før dere søker om deltakelse. Test av infrastruktur kan gjøres ved følge linken under.

      Klikk her for å teste infrastruktur

      Før du går videre, bør du ta en maskintest på noen elevmaskiner. Maskintesten finner du under nedtrekksmenyen "Ressurser" i menylinjen øverst på denne siden. Tidligere erfaringer viser at det er hensiktsmessig å gjennomføre maskintesten før en går i gang med å benytte DVM. Da unngår en mye plunder og heft med det tekniske tidlig, og kan konsentrere oss om andre ting. Det er viktig at alle deler av testen er vellykket på elevenes datamaskiner.

      Skoler og elever som deltar forplikter seg til å:

      • godkjenne samtykkeerklæringen ved første innlogging.
      • delta i minst tre sanntidsøkter, levere to oppdrag og jobbe gjennom læringspakkene.
      • besvare henvendelser fra prosjekt.
      • gi beskjed dersom de velger å trekke seg fra piloten.

      Alle skoler får tilbud om å delta i informasjonsmøter på nett i løpet av våren (se neste avsnitt), eller på dagssamling om DVM-U i Oslo i august/ september.