Emnevisning

 • DVM-1T - påmelding skoleåret 2017/18

  Påmeldingsfristen for skoleåret 2017-18 har nå gått ut.  Påmelding for neste skoleår vil starte omkring 1. april 2018.

  DVM-1T er et tilbud for motiverte ungdomsskoleelever som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. Er du blant dem kan du gjennom et nett-basert tilbud ta faget Matematikk 1T. Det er den teoretiske matematikken som tilbys første året på videregående skole. Du kan ta faget i tillegg til vanlig undervisning på ungdomsskolen.

  Undervisningen i DVM-1T er lagt opp som en omvendt undervisning. Det betyr at deltakerne først arbeider med fagstoff på egen hånd. Som elev i DVM-1T vil du se på korte videoer og animasjoner, lese tekster og løse oppgaver. Etter det er gjort, sender du tilbakemelding til læreren. Læreren kan tilpasse undervisningen etter tilbakemeldingene og møte deg og medelevene i et virtuelt klasserom. Klasserommet logger du deg på, og møter en nettlærer og medelever som er like interessert i matematikk som det du er. Der kan dere gå rett på de morsomme og krevende matematikkproblemene - og diskutere i elevgrupper.

  Som elev i DVM-1T blir du elev på en videregående skole i faget matematikk 1T og får mulighet til å bli ferdig med faget mens du går på ungdomsskolen. Faget er krevende og vår erfaring er at du bør ha 6, eller minst 5, i matematikkfaget du tar på ungdomsskolen.

  Undervisningen skjer etter skoletid to ganger per uke - omtrent 60 minutter hver gang. Påmelding til DVM-1T blir gjort av ungdomsskolen din.

  Informasjon om påmelding, og mer informasjon, kan du finne lenger ned.

  Vi ønsker deg hjertelig velkommen som søker!

  Ikke nøl med å ta kontakt med oss for ytterligere spørsmål på dvmsupport@iktsenteret.no

 • Timeplan for skoleåret 2017/18

 • Hvor krevende er DVM-1T?

  I DVM-1T tar eleven faget matematikk 1T på videregående skole. 1T oppleves av de fleste som utfordrende både pga av det faglige nivået, tempoet i faget og at innholdet er mer teoretisk.

  Vår erfaring er at eleven bør ha 6 (minst en sterk 5er) i standpunkt  og være villig og motivert til å arbeide med faget. Eleven tar et helt stort ekstra fag i tillegg til alle fagene på ungdomsskolen. DVM-1T er altså for elever som klarer seg godt i matematikk, og som i tillegg har tid og ressurser til å ta et fag ekstra. Erfaringsmessig krever det at du ukentlig arbeider 1-2 timer i tillegg til timene med faget.

  Det er mulig å omdisponere timene til valgfag på ungdomstrinnet, eller å bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta DVM-1T.   Du kan lese mer om dette i linken under.  Det er din lokale ungdomsskole som avgjør om du kan benytte denne muligheten.

  img

   

 • Muligheter når eleven begynner på VG1?

  Hvis eleven har fått standpunkt i faget kan videre matematikkfag forseres. Eleven kan også velge å ta faget på nytt for å forbedre karakteren - se nedenfor.

  Forseringsmuligheten etter DVM-1T er avhengig av tilbudet på den videregående skolen du begynner på etter ungdomsskolen.  Det er derfor fornuftig å orientere seg om dette. Det finnes også noen muligheter for nettbaserte studier for videre forsering.

  Viser forøvrig til Udir dokument "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2016" hvor det hetter i kapittel 7.7:

  "7.7 Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

  Elever som har tatt fag fra videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, vil dersom faget er bestått, få godkjent faget når de er tatt inn i videregående opplæring. Faget føres da med karakter på vitnemålet/kompetansebeviset med FAM34 «Fag tatt u.tr. § 1-15». I rubrikken år fører dere det året faget ble tatt. På kompetansebeviset må det også føres programområdekode GSGSK0VG--. Elevene beholder retten til førstegangsvitnemål, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. pkt. 1.2 På kompetansebeviset, som den videregående skolen utsteder, skal det føres fravær på vanlig måte, jf. pkt. 8.1. Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som følger og fullfører et forsert løp selv velger om de ønsker at faget de har fulgt skal godkjennes i tråd med forskrift til opplæringsloven § 1-16 første ledd.

  Forskrift til opplæringsloven §§ 1-15 og 1-16.

  img

   

 • Hva kreves av elevens ungdomsskole/skoleeier?

  For at en elev skal kunne delta i DVM-1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven (se vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedenfor). Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i Matematikk 1T ved en videregående skole.

  Undervisningen krever en god dialog med deltakende ungdomsskoler.  Ved å melde opp elever på DVM-1T forplikter ungdomskolen å tilrettelegge følgende for elevene:

  • God bredbåndskapasitet inn til skolen og i skolens interne datanett.
  • Elevene må ha tilgang til hver sin datamaskin med lydkort, webkamera og gode USB-hodetelefoner med mikrofon.
  • Ungdomsskolen må være behjelpelig med å sikre forsvarlig prøvegjennomføring.
  • Datamaskinene må være utstyrt med kontorstøtteprogramvare (MS-Office eller OpenOffice) og nettlesere av nyere dato.
  • Tilgang på lokal IKT-støtte som kan være behjelpelig ved lokale tekniske problemer.

  Kjør vår maskintest for å sjekke om skolen har tilstrekkelig infrastruktur.

  Illustrasjon: Hva kreves av ungdomsskolene?

   

 • Evalueringer og tilbakemeldinger


  Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har fulgt prosjektet og leveret rapporten du kan åpne nedenfor. I tillegg har flere av skoleeiere foretatt løpende evalueringer lokalt. Til høyre kan du se hva Vestfoldelevene svarte.

  img

   

  • Mediaoppslag om DVM-1T

   Det har stått mye om DVM-1T i landets aviser og i tillegg har prosjektet vært omtalt i NRK og på andre TV-stasjoner. Her kan du se og høre litt om hva andre syntes om DVM-1T - blandt annet av statsminister Erna Solberg!

   Felles for oppslagene er at elevene syntes at faget er utfordrende, undervisningen fungerer overraskende bra og at de har gode lærere.

   img

    

   • DVM-1T - Deltakende fylker og ulike tilbud

    DVM-1T er fortsatt et prosjekt. Dette betyr at vi prøver ut ulike modeller for hvordan undervisningen skal organiseres.  I skoleåret 2017/18 vil DVM-1T gjennomføres etter to ulike modeller for å organisere undervisningen:

    1)   Klassen som utgangspunkt for organiseringen.

    Denne organiseringen er velutprøvd i DVM-1T. Her blir elevene delt inn i klasser på ca 25 elever primært etter fylkestilhørighet. Elevene får en egen nettlærer som gjennomfører to undervisningsøkter i uken med klassen. Den pedagogiske modellen er basert på omvendt undervisning (flipped classrom). Det er forventet at elevene gjennomgår en ”e-leksjon” og gir en egenvurdering før undervisningen i det virtuelle klasserommet. Nettlæreren benytter egenvurderingene til å tilpasse undervisningsøktene etter elevenes behov.

    Ca 225 elever fra følgende fylker vil få undervisning etter denne modellen:

    • Finnmark
    • Troms
    • Nordland
    • Møre og Romsdal
    • Hordaland
    • Rogaland
    • Vest-Agder
    • Hedmark
    • Oppland

    2)   Hybridmodellen

    Hybridmodellen kombinerer undervisning i storgruppe og smågrupper.  En av ukens økter er i en storgruppe på ca 160 elever og den andre økten vil være i en gruppe på ca 20 elever.  I begge øktene vil vi utnytte muligheten som ligger i teknologien som benyttes til å aktivisere elevene. Hybridmodellen bruker også til omvendt undervisning, og forutsetter at elevene har gjennomgått e-leksjonene og besvart egenvurderingen før undervisningsøktene.

    Ca 70 elever fra Vestfold og Buskerud og 90 elever fra landets øvrige fylker vil bli tatt opp på dette tilbudet.

    Norges kart -alle kan dekta

     

    • Hvordan bli med på DVM-1T? - påmelding

     Nytt refleksjons- og påmeldingsverktøy

     Alle elever som ønsker å delta i DVM-1T må kjøre et refleksjonsverktøy før de søker om opptak. Erfaringer viser at elevene bør reflektere over om de har tilstrekkelig med tid, motivasjon og faglig kapasitet til å gjennomføre DVM-1T. Gjennom å kjøre refleksjonsverktøyet vil elevene få innblikk i hva som kreves, og de vil få en tilbakemelding på temaer de bør vurdere ekstra før de melder seg opp til undervisning. På denne måten ønsker vi å forbedre kvaliteten på opptaket og redusere frafallet. 

     For å kunne kjøre refleksjonsverktøyet og påmeldingen må den enkelte elev logge inn på DVM-plattformen. Innlogging gjøres med elevens Feide-konto og registrering av en lisensnøkkel.

     Rutine for påmelding:

     1) Ungdomsskolelærer/ungdomsskole sender epost til dvmsupport@iktsenteret.no og ber om lisensnøkkel til påmelding til DVM-1T.

     2) Eleven logger inn på dvm.iktsenteret.no med egen Feide-konto. Gjennom å registrere lisensnøkkelen får eleven tilgang til refleksjons- og påmeldingsverktøytøyet. (Har ikke din skoleeier Feide? Send e-post til dvmsupport@iktsenteret.no)

     3) Elevene kjører refleksjonsverktøyet "Passer DVM-1T for meg".

     4) Elevene kjører "Påmelding DVM-1T" hvis de ønsker å melde seg på. 

     5) Elevopptaket vil bli gjort før 20. juni.

     Påmeldingsfristen for skoleåret 2017-18 har nå gått ut.  Påmelding for neste skoleår vil starte omkring 1. april 2018.

     Er det plass til alle?

     DVM-1T har blitt et populært tilbud, og kan bli overbooket. Ungdomsskolen må derfor vurderer om den enkelte elev har tid, motivasjon og faglig kapaisitet til å ta et ekstra fag i tillegg til ungdomsskolefagene. Det er kun disse elevene som skal få lisensnøkkel og mulighet til å kjøre refleksjons- og påmeldingsverktøyet.  

     Dersom tilbudet blir overbooket vil det bli satt opp ventelister etter følgende prioritet:

     1 - Elever som er ferdig med ungdomsskolematematikken gjennom et lokalt forseringsløp vil bli prioritert.

     2 - Elever fra deltakende fylker vil bli prioritert

     3- Elever fra skoler med mange påmeldte vil IKKE bli prioritet. Erfaringsmessig har mange av disse skolene ikke gjort en grundig nok "utsiling" og har høyt frafall. Vi vil be disse skolene om å prioritere elevene eller å utarbeide et lokalt forseringstilbud utenfor DVM.

     Det er den enkelte videregående skole som til slutt bestemmer hvem som skal få tilbud om DVM-1T.

     Illustrasjonsbilde: Påmelding DVM 1T