Emnevisning

 • DVM-Pluss

  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet piloterer vi fremtidens skole. Ved å delta har du mulighet til å være med å påvirke og utvikle denne. 

  Målet for DVM-Pluss er å pilotrere en nettbasert tilpasset virtuell skole for elever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget.  Dette innebærer at elevene og skolene kan påvirke hvordan man i fremtiden kan gi et tilpasset tilbud til målgruppen uavhenig av hvor eleven bor.

  På denne siden finner du informasjon om  DVM-Pluss, hvordan tilbudet kan brukes til å gi tilpasset undervisning til ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget og om påmelding.

  DVM-Pluss er et nettbasert tilbud hvor du møter elever fra hele Norge

   

  • Hva er DVM-Pluss?

   DVM-Pluss er et nettbasert tilbud til elever på ungdomsskolen med høy måloppnåelse som ønsker større utfordring i matematikkfaget. I utgangspunktet vil det være elever med karakterene 5 eller 6, men det kan også kunne gjelde elever med karakteren 4. Elevene skal gjennom sin deltakelse dele og uttrykke matematiske ideer og samtale om matematematikk med andre elever, både skriftlig og muntlig. Det er viktig at ungdomsskolen velger ut elever som møter forutsetningene og kan delta gjennom hele utprøvingen.

   DVM-Pluss er ment for å være et supplement for elever som trenger en ekstra utfordring i matematikk, og som ønsker å følge et ordinært skoleløp. Undervisningsaktivitene skjer i DVMs plattform og i et virtuelt klasserom.  DVM-Pluss fokusere på matematiske problemløsningsoppgaver. Mange elever opplever tradisjonell undervisning, der læreren presenterer et nytt emne og elevene så regner øvingsoppgaver til dette emnet, gjerne med mye individuelt arbeid som lite utfordrende. DVM-Pluss tilbyr en undervisning som er annerledes: oppgaver som utfordrer til egne resonnementer, kommunikasjon med andre både skriftlig og muntlig, bruk av ulike representasjoner og matematisk notasjon, til å se mønster og generalisere. Målet er at elevene utvikler sin matematiske kompetanse ved å arbeide med problemløsningsoppgaver som legger til rette for utvikling av nye strategier, resonnering og argumentasjon, og kommunikasjon med andre elever om matematikk. Med bakgrunn i dette baseres DVM-Pluss på matematiske problemløsningsoppgaver.

   Se nedenfor for faglig innhold og pedagogisk modell.

   DVM-Pluss: Nettbasert tilbud

    

  • Hva kreves av skolene for å delta i DVM-Pluss?

   Ungdomsskolen må være tilknyttet FEIDE og elevene må ha e-postadresse.

   I tillegg må nødvendig IKT-infrastruktur være på plass, dette innebærer datamaskin med en nyere nettleser, usb-hodetelefoner og god internettforbindelse. For å delta på sanntidsøkter kreves det også mikrofon og webkamera.  I tillegg kreves det at Geogebra er installert på elevenes maskiner.  Geogebra er gratis og kan lastes ned fra www.geogebra.org.

   Klikk her for å teste infrastruktur

   Skoler som deltar forplikter seg til å:

   • godkjenne samtykkeerklæringen ved første innlogging
   • delta på dagssamling om DVM-Pluss
   • legge til rette for at IKT-infrastrukturen er på plass
   • prøve ut DVM-Pluss med elever i fire problemløsningsoppgaver og gi tilbakemelding om sine erfaringer
   • besvare henvendelser fra prosjekt
   DVM-Pluss er et nettbasert tilbud

    

  • Påmelding

   Påmeldingen skjer ved at ungdomsskolen søker om å få delta i prosjektet. Deltakelsen er gratis. Det er kun 84 elever som blir tatt ut i utprøvingen.

   Undervisningsøktene i DVM-Pluss vil foregå på følgende tidspunkt:

   Gruppe Tidspunkt (det kan forekomme endringer)
   Gruppe 1 Tirsdager kl 08:30-10:30 i uke 44, 46, 47, 49, 50, 1, 4, 5, 6, 10, 11 og 12
   Gruppe 2 Onsdager kl 08:30-10:30 i uke 44, 46, 47, 49, 50, 1, 4, 5, 6, 10, 11 og 12
   Gruppe 3 Fredager kl 08:30-10:30 i uke 44, 46, 47, 49, 50, 1, 4, 5, 6, 10, 11 og 12
   Gruppe 4 Fredager kl 08:30-10:30 i uke 44, 46, 47, 49, 50, 1, 4, 5, 6, 10, 11 og 12

   I påmeldingen må dere prioritere hvilke tidspunkt som passer best for elevene.

   Tilbudet er nå fulltegnet, men vi ønsker fortsatt påmeldinger i tilfelle noen takker nei eller trekker seg fra tilbudet.  Nye påmeldinger vil bli satt på venteliste.  Det vil gjennomføres kontinuerlig opptak dersom det blir ledige plasser. 

   Nedenfor finner du lenke til påmeldingsskjemaet som lærer/kontaktperson for ungdomsskolen skal fylle ut.

   OBS:  Dere skal ikke sende inn personopplysninger om elevene i denne omgangen.

   Påmeldingsskjema DVM-Pluss skoleåret 2016/17

   Spørsmål om tilbudet kan sendes til dvmsupport@iktsenteret.no.

  • Pedagogisk modell

   DVM-pluss er bygd opp rundt fire problemløsningsoppgaver, hver med en varighet på ca. en måned. Det vil være to oppgaver høsten 2016, og to våren 2017. Oppgavene følger en IGP-prosess som består av en individuell del, en gruppedel og en plenumsdel. Selve gangen i prosessen kan beskrives slik:

   -       I – individuelt

   Elevene arbeider på egen hånd med et eller flere matematiske problem som blir gitt av nettlæreren. Dette arbeidet er en forberedelse til gruppearbeidet. Den individuelle besvarelsen sendes inn til nettlæreren i god tid før elevene skal samles i gruppedelen. I denne delen møtes ikke elevene og nettlærer i sanntid, men nettlæreren vil være tilgjengelig til å svare på eventuelle spørsmål fra den enkelte elev. Elevene vil også få mulighet til å samarbeide hvis de ønsker det.

   -       G – Gruppe

   Elevene og nettlærer møtes i sanntid og arbeider i grupper. Gruppene er forhåndsbestemt av nettlæreren og kan variere avhenge av elevenes individuelle arbeid. Elevene presenterer det individuelle arbeidet for hverandre på gruppa og arbeider videre sammen om en eller flere matematiske problem. Gruppa gir en samlet besvarelse på oppgavene og sender de inn til nettlærer. I denne delen vil nettlæreren veilede gruppene og svare på spørsmål.

   -       P – Plenum

   Elevene møtes i sanntid der en flere grupper presenterer sitt gruppearbeid for de andre. De andre elevene forbereder spørsmål og kommentarer til det arbeidet som skal presenteres. I denne delen vil nettlæreren være til stede for å organisere, utfordre og veilede i forbindelse med presentasjonen(e) og diskusjonene. I denne delen blir det også en oppsummering.

   Oppgavene baserer seg på ulike matematiske problem, og legger vekt på kommunikasjon og samhandling. Ettersom begrepet problem eller problemløsning har ulike betydninger og ofte blir sett på som synonymt med tekstoppgaver i matematikkundervisningen (Leer, 2009), har vi valgt å definere det slik: ”Et problem er en oppgave hvor problemløseren ikke vet hvordan han skal komme videre i løsningprosessen, og ingen kjent løsningsmetode kan brukes. For å løse et problem må eleven bruke eksisterende kunnskap i en ny situasjon”. Problemløsningsoppgaver kan være et eksempel på dette. Slike typer matematiske problem er også beskrevet i Wæge & Nosrati (2015), og bruken av slike oppgavetyper i undervisningen kan bidra til å utvikle elevenes forståelse i matematikk.

   I tillegg til problemløsningsoppgaven vil elevene få ekstraoppgaver som de skal arbeide med mellom de ulike delene i IGP-prosessen. Med ekstraoppgavene vil elevene få mulighet til å trene på å bruke ulike løsningsstrategier og på å bruke ulike tilnærminger til å løse matematiske problem. Flere av disse ekstraoppgavene vil derfor være tilknyttet problemløsningsoppgavene. Det legges ikke opp til at elevene må samarbeide for å løse ekstraoppgavene, men DVM-plattformen vil legge til rette for samhandling mellom elevene.

  • Faglig innhold

   DVM-pluss har som mål å legge til rette for at elevene utvikler sin matematiske kompetanse og samtidig opplever glede og engasjement gjennom arbeidet med matematikk. Matematisk kompetanse kan beskrives ved hjelp av fem komponenter som til sammen utgjør det Kilpatrick og hans kolleger kaller ”mathematical proficiency” (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001), her oversatt til norsk.

   1. Forståelse: Forstå matematiske begreper, representasjoner, operasjoner, prosedyrer og relasjoner 

   2. Beregning: Utføre prosedyrer, som involverer tall, størrelser og figurer, effektivt, nøyaktig og fleksibelt 

   3. Anvendelse: Formulere problemer matematisk og utvikle strategier for å løse problemer ved å bruke passende begreper og prosedyrer 

   4. Resonnering: Forklare og begrunne en løsning til et problem, eller utvide fra noe kjent til noe som ikke er kjent 

   5. Engasjement: Være motivert for å lære matematikk, se på matematikk som nyttig og verdifullt, og tro at innsats bidrar til økt læring i matematikk

   Algebraisk tenkning

   Med utgangspunkt i at DVM-pluss ikke skal erstatte elevenes ordinære opplæringstilbud, men skal fungere som et supplement til den ordinære undervisningen, vil ikke tilbudet dekke alle hovedområdene av læreplanen for matematikk etter 10. trinn. Det faglige innholdet i DVM-pluss tar utgangspunkt i algebraisk tenkning. Algebraisk tenkning kan sees på som prosesser knyttet til generalisering, resonnering om ”det generelle”, struktur, mønster, sammenhenger, og formalisering av disse. Algebraisk tenkning går også på tvers av ulike matematiske temaer i skolen. Målet er ikke at elevene bare skal bli flinke i algebra, men i matematikk generelt fordi kompetansen er sentral i matematisk tenking. Et fokus på å gi elevene algebraisk kompetanse vil gi dem mulighet til å se matematikkfaget som en helhet, og samtidig gå dypere inne i forståelsen for hvordan de ulike matematiske temaene henger sammen.

   Matematisk kompetanse består av fem sammenflettede tråder (oversatt utgave, hentet fra Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001, p. 117)